Điều kiện chung của thành viên

Điều 1: Hợp đồng - Phạm vi

Các điều kiện liên kết chung hiện tại (sau đây gọi là ĐKTV) chỉ áp dụng cho các mối quan hệ thương mại hiện tại và tương lai giữa nhà xuất bản của trang web http://banhngotphap.net, sau đây được gọi là "Đơn vị liên kết" , và bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào, tạo tài khoản Cộng tác viên trên trang http://banhngotphap.net, sau đây được gọi là "Đơn vị liên kết". Cộng tác viên tuân thủ các ĐKTV này, không hạn chế hoặc bảo lưu, chỉ cần đăng ký trên trang http://banhngotphap.net.
Nếu người dùng của dịch vụ liên kết này không chấp nhận các ĐKTV này, vui lòng không sử dụng dịch vụ do Đơn vị liên kết cung cấp. Chi nhánh có thể tham khảo ý kiến ​​ĐKTV trên trang của Chi nhánh một cách dễ dàng, miễn phí và bất cứ lúc nào.

 

Điều 2: Đăng ký chương trình liên kết

Để trở thành thành viên của chương trình liên kết, bạn phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký Cộng tác viên có sẵn trên trang www.portail-autoentosystemur.fr. Cộng tác viên có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu thành viên nào mà không cần phải biện minh cho quyết định này. Cộng tác viên có quyền bất cứ lúc nào, không phải bồi thường và không cần phải biện minh cho quyết định của mình, đình chỉ hoặc xóa các liên kết hoặc thậm chí tài khoản của Cộng tác viên nếu sau này không tôn trọng hình ảnh của banhngotphap hoặc không không tuân theo các nguyên tắc kinh doanh của nó.

 

Điều 3: Thư rác

Đơn vị liên kết không thể dung túng hoặc tán thành thư rác. Bất kỳ Chi nhánh nào tích cực tham gia vào việc gửi thư rác sẽ bị loại khỏi Chương trình. Hoa hồng sẽ không được trả nếu nó là kết quả của hoặc liên quan đến gửi thư rác. Các chi nhánh không được phép thực hiện các giao tiếp eDM (Tiếp thị qua Email Trực tiếp) để quảng cáo banhngotphap. Truyền thông eDM trái phép bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thư điện tử không được yêu cầu (spam), gửi thư rác quảng cáo hoặc giả mạo địa chỉ IP (spoofing).

 

Điều 4: Nội dung quảng cáo

Đơn vị liên kết đồng ý hợp tác toàn diện với Đơn vị liên kết trong việc sử dụng và duy trì các liên kết và các công cụ quảng cáo khác do Đơn vị liên kết cung cấp. Đơn vị liên kết cung cấp cho Đơn vị liên kết một công cụ giám sát đăng ký được thực hiện bằng một liên kết. Liên kết này cho phép người dùng Internet được chuyển hướng đến trang web của Chi nhánh và đăng ký nhận các ưu đãi. Liên kết này cũng giúp bạn có thể theo dõi hành động của người dùng Internet trên trang web của Cộng tác viên, cụ thể là các đăng ký. Đổi lại cho các đăng ký được thực hiện trên www.banhngotphap.net, Cộng tác viên trả tiền cho Cộng tác viên trên cơ sở hoa hồng cho các đăng ký được thực hiện thông qua các liên kết này. Đơn vị liên kết có thể sử dụng bao nhiêu liên kết liên kết mà họ muốn trên (các) trang web mà họ gửi để Đơn vị liên kết phê duyệt. Ngoài ra, Đơn vị liên kết đồng ý: Sử dụng mã đầy đủ cho các biểu ngữ, liên kết và các công cụ khuyến mại khác (bao gồm bất kỳ mã theo dõi nào mà chúng chứa) và không được sửa đổi hoặc xóa theo bất kỳ phần nào của mã; Để sử dụng trên (các) trang web của Chi nhánh, chỉ hiển thị hình ảnh đồ họa hoặc văn bản do Chi nhánh cung cấp; Cập nhật những hình ảnh này bằng hình ảnh mới do banhngotphap cung cấp; Hiển thị các hình ảnh đồ họa và / hoặc văn bản này một cách dễ thấy trong các phần có liên quan của (các) trang web của Chi nhánh; Chỉ hiển thị hình ảnh đồ họa và / hoặc văn bản, tôn trọng các khoảng thời gian có thể được thông báo và đảm bảo rằng chúng không còn hiển thị sau khi hết thời gian khuyến mại được liên kết với các hình ảnh đồ họa và / hoặc văn bản này; Không sao chép hoặc phỏng đoán gần đúng hình thức của trang web banhngotphap và không dẫn người dùng tin rằng trang web của mình đại diện cho banhngotphap; và Không được xuyên tạc hoặc thêu dệt mối quan hệ giữa mình và banhngotphap.net;

 

Điều 6: Hạch toán và thanh toán Hoa hồng

Số tiền hoa hồng của đơn vị liên kết được đặt giữa Đơn vị liên kết và Đơn vị liên kết. Các đăng ký do Cộng tác viên thực hiện không làm phát sinh hoa hồng. Chỉ những đăng ký công ty, tức là những đăng ký chưa được hoàn tiền mới được tính để thanh toán hoa hồng. Người dùng được hoàn lại phí đăng ký của họ không thể được tính. Thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện hàng tháng, bằng chuyển khoản ngân hàng, dưới tên của Cộng tác viên. Việc kê khai thuế và xã hội là trách nhiệm của Cộng tác viên để tuân thủ luật pháp hiện hành tại quốc gia của mình. Mọi chi phí trao đổi đều do Cộng tác viên chịu trách nhiệm.

 

Điều 7: Phương tiện kỹ thuật - Gian lận

Cộng tác viên thừa nhận toàn bộ khả năng của Cộng tác viên để đánh giá đăng ký và tính hoa hồng thông qua hệ thống liên kết Banhngotphap. Cộng tác viên sẽ tính các đăng ký.

Yêu cầu trở thành chi nhánh

Truy cập vào tài khoản liên kết của tôi